06 - 417 614 97

Algemene voorwaarden

versie oktober 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle intake- en vervolggesprekken die mondeling of schriftelijk zijn afgesproken tussen de cliënt en de therapeut van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout en die door de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout via mail of WhatsApp zijn bevestigd.

 1. De gesprekken vinden plaats op het bezoekadres van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Het therapietraject kan op ieder moment door de cliënt of door de therapeut worden beëindigd, met in acht neming van artikel 7 en 8 van deze voorwaarden betreffende het afzeggen van afspraken.
 3. De duur van een intake-gesprek is 60 minuten
 4. De duur van een vervolggesprek is 60 minuten
 5. De kosten van een intake-gesprek bedragen € 35,00 per gesprek.
 6. De kosten van vervolggesprekken bedragen € 87,50 per gesprek.
 7. Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos door de cliënt worden afgezegd. Daarna, dus bij afmelding binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, worden de volgende kosten in rekening gebracht: Bij een intake-gesprek het volledige bedrag (€ 35,00), bij een vervolggesprek het volledige bedrag € 87,50.
 8. Als een cliënt niet verschijnt op een afspraak, zonder de afspraak te hebben afgemeld, worden de kosten van het gesprek volledig in rekening gebracht: Bij een intake-gesprek € 35,00, bij een vervolggesprek € 87,50.
 9. Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van de afspraak door de cliënt(en).
 10. Bij relatietherapie (intake- en vervolggesprekken) zijn beide partners ieder voor de helft aansprakelijk voor de kosten.
 11. Betaling van de kosten van de gesprekken, geschieden voorafgaand aan het gesprek. Bij de bevestiging van de afspraak wordt een factuur voor de afspraak meegezonden samen met een betalingslink. Cliënten kunnen gebruik maken van de betalingslink of het bedrag naar de praktijk overmaken dmv de gegevens die op de factuur staan vermeld.
 12. De cliënt dient er voor te zorgen dat de praktijk op de hoogte is van het juiste adres waarop hij of zij woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij (tijdens kantooruren) bereikbaar is. Bij verhuizing in de periode waarin de cliënt therapie-gesprekken heeft, dient de cliënt wijzigingen in zijn of haar adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per email aan welkom@relatietherapie-oosterhout.nl.
 13. Mocht u een klacht hebben over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 14. De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout heeft geen crisisdienst. In geval van crisis kunt u contact op nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden).
 15. De aansprakelijkheid van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade / gevolgschade is ten alle tijde uitgesloten.
 16. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.