cookie- en Privacyverklaring

versie oktober 2022

Praktijk voor relatietherapie Oosterhout, gevestigd aan de Vincent van Goghstraat 30, 5121 CL in Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout:
Telefoon: 06 – 417 614 97
E-mail: welkom@relatietherapie-oosterhout.nl

Mirjam Platje is de Functionaris Gegevensbescherming van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout. Zij is via bovenstaande contactgegevens bereikbaar.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Vertrouwelijke informatie tijdens (telefoon)gesprekken
Informatie in communicatie via mail en app en de website van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens omtrent betalingen contant, op bankafschriften o.a. bankrekeningnummer en/of betaalverzoeken via WhatsApp
Afspraakgegevens, bevestigingen en communicatie over afspraken
Gegevens over uw activiteiten op onze website

VERTROUWELIJKE INFORMATIE TIJDENS THERAPIEGESPREKKEN

Voor een goed verloop van de therapiegesprekken is het belangrijk dat de therapeut op papier en/of digitaal een dossier aanlegt. Vanaf het moment van aanmelding worden uw gegevens hierin genoteerd. Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens die u deelt over bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis. Ook kunnen verslagen van de gesprekken hierin worden opgenomen.

Gegevens uit dit dossier worden alleen aan één van de partners verstrekt na schriftelijke toestemming van de andere partner.

Wat u tijdens de therapiegesprekken deelt, blijft vertrouwelijk en zal door de therapeut van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout niet worden besproken met anderen, tenzij u daar zelf, schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Als u samen met uw partner therapiegesprekken voert dan is de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout niet verantwoordelijk voor hoe uw partner omgaat met de vertrouwelijke informatie die u tijdens een therapiegesprek deelt.

Indien de gesprekken online plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van Caresharing MDO Beeldbellen. Meer informatie over uw privacy tijdens uw online gesprekken met de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout vindt u op: https://mdobeeldbellen.caresharing.com

VERTROUWELIJKE INFORMATIE VIA MAIL EN WHATSAPP / TELEGRAM / SIGNAL

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout zal vertrouwelijke informatie naar u verzenden door middel van een bestand dat beveiligd is met een vooraf met u afgesproken wachtwoord.

OVERIGE COMMUNICATIE VIA MAIL EN WHATSAPP / TELEGRAM / SIGNAL

Afspraakbevestigingen en facturen en andere berichten over afspraken worden door de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout via WhatsApp of mail naar u verzonden. Afspraken worden genoteerd in de(online) agenda.

MET WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

Het op de juiste wijze kunnen voeren van therapiegesprekken
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten
De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

UITZONDERINGEN VERTROUWELIJKHEID

In situaties van mogelijk ernstig gevaar zal de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout overwegen om de vertrouwelijkheid te doorbreken. Als een sterk vermoeden bestaat van kindermishandeling, seksueel misbruik en ernstig huiselijk geweld, zal hiervan melding worden gemaakt bij de (zeden)politie.

HOE LANG PERSOONSGEGEVENS BEWAARD BLIJVEN

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, facturen en bankrekeningnummer, bankafschriften met daarop uw betalingen:Bewaartermijn: 7 jaar na het laaste contact of 7 jaar na de laatste factuurdatum
Reden: Verplichte bewaartermijn Belastingdienst

Correspondentie omtrent het maken van/gemaakte/geannuleerde afspraken (ook afspraakbevestigingen)Bewaartermijn: 7 jaar na het laaste contact of 7 jaar na de laatste factuurdatum
Reden: Verplichte bewaartermijn Belastingdienst en het kunnen onderbouwen van administratie

Vertrouwelijke informatie via App / Mail en in het dossier:Bewaartermijn: 6 maanden na beëindigen van de therapiegesprekken
Reden: Voor het geval u de gesprekken zou willen hervatten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, in ons geval het bedrijf dat onze boekhouding verzorgt, verstrekken wij geen volledige naam- en adresgegevens.

COOKIES

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout heeft een pagina op Facebook. Daarnaast heeft de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout bedrijfsvermeldingen en daaraan gerelateerde webpagina’s voor haar locatie op Google Mijn Bedrijf. Als u deze pagina’s bezoekt, is het privacybeleid en cookiebeleid van desbetreffende pagina’s van toepassing.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@relatietherapie-oosterhout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via welkom@relatietherapie-oosterhout.nl. De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware op de apparaten die wij gebruiken.
Al onze apparaten zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik met een wachtwoord.
Alle applicaties die wij gebruiken om te mailen en te appen, zijn beveiligd met een wachtwoord.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Persoonlijke informatie die wij naar u mailen, versturen wij in een document dat beveiligd is met een wachtwoord.